תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר האינטרנט

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת י. את א. ברמן בע"מ (להלן: "ברמן"), עצם השימוש באתר האינטרנט ובכלל זה בתכנים והשירותים הכלולים בו, יש בו כדי להעיד על הסכמת המשתמש לכל תנאי השימוש כמפורט (להלן: "תנאי השימוש").

יש להדגיש ולציין כי תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת וע המשתמשים מוטלת החובה להתעדכן בהתאם,  כמו כן, יש להבהיר כי תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

אתר האינטרנט מספק מידע ותכנים הקשורים בפעילות ברמן ומוצריה וכן מאפשר חיפוש משרות ופניה לברמן.

המשתמשים רשאים לעשות שימוש בתכנים המופיעים באתר האינטרנט, בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:

הגדרות

"אתר האינטרנט" – אתר אינטרנט השייך לברמן בכתובת המתחם: www.berman.co.il

"אתרים אחרים" – כל אתר שאינו בכתובת המתחם של אתר האינטרנט.

"משתמש" – כל אדם הגולש לאתר האינטרנט באמצעות כל מכשיר ו/או אמצעי לרבות מחשב, טלפון סלולרי, ו/או כל אמצעי אחר.

"קניין רוחני" – כל זכות השייכת לברמן בין שהן זכויות רשומות ובין שהן זכויות שאינן רשומות לרבות: פטנטים, עיצוב,מדגם רשום, סימן מסחר וכינוי מקור. זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, מוניטין, סימן מסחר מוכר היטב, סימן מסחר רשום.

"הדין"- הדין החל בישראל בלבד לרבות חקיקה ראשית, חקיקת משנה, נוהל וכל הוראת חוקית מחייבת אחרת החלה בישראל.

השימוש באתר האינטרנט

כל משתמש רשאי להשתמש באתר האינטרנט, יחד עם זאת, ברמן רשאית למנוע ו/או להגביל את השימוש של משתמש כלשהו באתר האינטרנט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי הצורך לנמק.

ברמן מאפשרת לעשות שימוש באתר האינטרנט למטרות שאינן מסחריות ואין להעתיק ו/או להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בתכנים מתוך אתר האינטרנט, לרבות שימוש באמצעות אתרי אינטרנט אחרים, פרסומים דיגיטליים, דברי דפוס ו/או בכל דרך אחרת.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר האינטרנט ואין ליצור ולהשתמש בכלים ו/או אמצעים לשם יצירת מאגר שיכיל תכנים מאתר האינטרנט.

אין להציג תכנים מאתר האינטרנט בכל דרך שהיא המשנים את העיצוב באתר האינטרנט ו/או מחסיר מהם תכנים ואין לעשות באתר האינטרנט שימוש לשם פרסומות ותכנים מסחריים של גופים זולת ברמן.

אין להציג ו/או לערוך קישור לאתר האינטרנט מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

הקניין הרוחני

הקניין הרוחני המופיע באתר האינטרנט, שייכים לברמן באופן בלעדי, ואין למשתמש רשות ו/או אישור לעשות בו כל שימוש, מובהר בזאת, כי עצם השימוש באתר האינטרנט אין בו משום מתן הרשאה לעשות שימוש בקניין הרוחני בתכנים ובשירותים שבאתר האינטרנט, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של ברמן.

אחריות השימוש והמידע

אתר האינטרנט מספק מידע על מוצרים המיוצרים ו/או המשווקים על ידי ברמן, יש להדגיש כי מעת לעת ישנם שינויים במוצרים ובהרכבם, ברמן עושה הכל על מנת שהמידע באתר האינטרנט יהיה מעודכן וזהה לזה שמופיע על גבי אריזות המוצרים, בכל מקרה בו קיימת סתירה בין המידע המופיע באתר האינטרנט ובין המידע המפורט על גבי אריזת המוצרים הרי, שהמידע המפורט על גבי אריזות המוצרים הוא המידע הנכון והקובע לגבי אותו מוצר.

באתר האינטרנט ישנו מידע לגבי מזון ומהמוצרים אותם ברמן מוכרת ומשווקת, מודגש כי המידע המובא באתר האינטרנט הוא בגדר מידע כללי בלבד ובשום מקרה אינו תחליף לייעוץ ובדיקה של אנשי מקצוע, בכל מקרה בו קיים חשש לבעיה ו/או רגישות לרכיב ו/או מוצר מסויים, יש להיוועץ עם מומחה בתחום. התכנים באתר ניתנים לשימוש כפי שהם מופיעים ולא תישמע כל טענה ו/או תביעה כלפי ברמן בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם.

מסירת פרטים באתר האינטרנט

חלק מהשירותים באתר  האינטרנט דורשים מסירת פרטים אישיים כדוגמת שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

יש להדגיש ולציין כי בעצם הגלישה באתר האינטרנט ובעת מילוי הפרטים הינך נותן את הסכמתך המפורשת לכך שברמן תפנה אליך בכל אחד מערוצי הקשר שסופקו על ידך בקשר עם נושא הפניה והשירות המבוקש.

המשתמש אינו חייב על-פי חוק למסור את הפרטים הא אך במידה והחליט למסור פרטים הוא מתחייב למסור את פרטיו האישיים והנכונים, מסירת פרטים שגויים או לא מלאים, יש בהם בכדי לפגוע באיכות השירות הניתן ביכולת לייצירת קשר. במידה ונמסרים פרטי יצירת קשר של צד שלישי, המשתמש מצהיר כי התקבלה הסכמתו המפורשת של הצד השלישי למסירת פרטיו לברמן ולביצוע פניה אליו מצדה של ברמן.

קישורים לאתרים אחרים

באתר האינטרנט עשויים להיות קישורים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט, מובהר ומודגש כי העובדה אתר האינטרנט מקשר לאתרים אחרים אין בה כדי להטיל על ברמן חובה כל שהיא ו/או להעיד  על הסכמת ברמן לתכנים המופיעים באותם אתרים ובשום מקרה אין בכך בכדי להטיל על ברמן משום אחריות בקשר לפעילותם ו/או התכנים המופיעים בהם, וברמן אינה אחראית בשום אופן או דרך למידע ו/או לתוצאה ו/או נזק שנגרם אגב שימוש ו/או הסתמכות על אותם אתרי אינטרנט.

מדיניות פרטיות

ברמן מייחסת לשמירה על הפרטיות חשיבות רבה מדיניות פרטיות זו מסבירה איזה מידע נשמר ו/או נעשה בו שימוש בעת הגלישה באתר האינטרנט.

ברמן תעשה ככל שביכולתה לדאוג כי שירותי אתר האינטרנט יפעלו כסדרם אך היא אינה מתחייבת ששירותי אתר האינטרנט לא יופרעו ויסופקו כל העת וללא הפסקות ו/או טעויות ו/או תקלות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית ו/או זליגת מידע לגורמים בלתי מורשים.

ברמן רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר כולו או מקצתו, והיא רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר ועיצובו וזמינותו, להסיר ממנו שירותים ולהוסיף לו שירותים, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר האינטרנט וכל זאת,  באופן מיידי ומבלי הצורך להודיע על כך מראש.

פרטים אישיים

בעת פניה לברמן לשם יצירת קשר מתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים כדוגמת שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש.

הפרטים האישיים שימסור המשתמש יישמר במאגר פניות הלקוח של ברמן ועצם מסירת הפרטים מהווים את את הסכמתך שפרטים אלו יישמרו וינוהלו במאגר מידע שירות הלקוחות של ברמן.

המידע שבמאגר ישמש אך למטרה שלשמה הם נמסרו ו/או לפעולתו התקינה ופיתוחו של אתר האינטרנט והכל בכפוף לכל דין ולתנאי השימוש.

ברמן מתחייבת שלא להעביר לצדדים שלישיים את המידע אגב הפעילות באתר האינטרנט, אלא במקרים אלה:

  • מקרה של הפרת תנאי השימוש באתר האינטרנט או כאשר מתוערר חשש לביצוע פעולה בניגוד לדין.
  • במקרה שבו חלה על ברמן חובה על פי דין למסור את המידע.
  • לצורך ניהול הליך משפטי שברמן צד לו.

מידע כללי

בעת השימוש באתר האינטרנט, ברמן עשויה לאסוף מידע כללי בקשר גם הגלישה באתר האינטרנט, לרבות תכנים ותגובות, מידע או פרסומות ו/או מתכונים ו/או מידע לגבי מוצרים, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, נתוני הגלישה כגון: כתובת אינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג הדפדפן וכד'. עוד מובהר בזאת כי ברמן רשאית להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים בקשר עם ניתוח המידע כאמור.

אתר האינטרנט עשוי לעשות שימוש ב- "עוגיות" (Cookies) לצורך פעולתו התקינה והשוטפת של אתר האינטרנט במידה ומשתמש אינו מעוניין שיעשה שימוש ב- "עוגיות" כאמור, ניתן למנוע זאת, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן.

אתר האינטרנט עשוי לעשות שימוש בכלי הניתוח Google Analytics על מנת לנטר ולנתח את הפעולות באתר האינטרנט. יובהר כי הניתוח מתבסס על מידע מידע אנונימי בלבד ואין שימוש במידע באופן שיש בו כדי לזהות את המשתמשים.

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין במידע המאוחסן במאגר המידע כל שהוא המכיל מידע לגביו במידה וקיים מידע לגבי משתמש במאגר המידע של ברמן הוא רשאי לפנות בבקשה בכתב כאמור.

תניית שיפוט ושיפוי

לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב בישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע לפעילות האתר ו/או תכניו ו/או כל עניין אחר הנובע ו/או הקושר את אתר האינטרנט ועל פי הדין החל בישראל בלבד. עוד מוסכם ומוצהר כי לא תישמע כל טענה בדבר פורום בלתי נאות לעניין סמכות השיפוט.

המשתמש מתחייב לשפות את ברמן, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.